I
Postanowienia wstępne

    Regulamin ten stanowi zasady zawierania umów zawieranych na odległość (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) za pośrednictwem strony internetowej sklep.atu-krawiectwo.pl

    Sklep internetowy Atu Krawiectwo prowadzony jest przez Atu Agnieszka Zwolińska, REGON 240869456, nr NIP 6981110910, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Sklep internetowy działa pod adresem: aleja Najświętszej Marii Panny, 32, lokal 13 42-202 Częstochowa.

    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

    Ostateczną cenę zamówienia stanowi cena oraz koszt dostawy, określone na stronie sklep.atu-krawiectwo.pl.

    Kontakt z Przedsiębiorcą można uzyskać poprzez:

1) Adres poczty elektronicznej: pracownia@atu-krawiectwo.pl;

2) Numer telefonu: 691 789 161.


II
Podstawowe pojęcia używane w regulaminie

    Regulamin - niniejszy regulamin.

    Przedsiębiorca - Atu Krawiectwo prowadzony przez Atu Agnieszka Zwolińska REGON 240684965, nr NIP 6981110910, REGON 2408694563..

    Sklep - Prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.atu-krawiectwo.pl sklep internetowy.

    Klient - Każda osoba fizyczna lub prawna oraz każdy inny podmiot dokonujący czynności prawnych z użyciem Sklepu.

    Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
    ATU Krawiectwo czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą
    lub zawodową.III
Wykonanie umowy sprzedaży

    Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas
    składania zamówienia.

    Klient może skorzystać z następujących form płatności:

1) Przelew,

2) przy odbiorze osobistym,

3) za pobraniem.

    Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób
    wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

    Przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionej wad.

IV
Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł
     w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

    Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli rzecz nosi wyraźne ślady użytkowania i nie można dokonać jej zwrotu ze względów higienicznych.

    Aby odstąpić od umowy konsument powinien złożyć wyraźne oświadczenie o woli odstąpieniu od umowy.

    Konsument może odstąpić od umowy posługując się zamieszczonym na końcu regulaminu wzorem ustawowym.

    W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane na jego rzecz świadczenia konsumenta oraz koszty przesyłki zwracanego towaru za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu zwrotu towaru.

    Zwrot płatności następuje sposobem, którym płatności dokonuje Konsument, chyba, że ten wyrazi zgodę na inną formę zwrotu świadczenia. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru będącego przedmiotem umowy.

    Konsument dokonuje zwrotu rzeczy niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia

    Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż potrzebny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Konsument ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

V
Warunki Reklamacji

Jeżeli dostarczona przez przedsiębiorcę rzecz wykazuje wadę Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

    Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną. Konsument w treści reklamacji powinien wskazać rodzaj wady, datę jej wystąpienia lub stwierdzenia jej istnienia, dane konsumenta oraz związane z wadą żądanie.

    Odpowiedzi na żądanie Konsumenta przedsiębiorca dokona w ciągu 14 dni, jeżeli tego nie uczyni uznaje się, że żądanie Konsumenta zostało uznane za zasadne.

    Reklamowany towar należy odesłać na wskazany w regulaminie adres.

    Na towary nie udziela się żadnej odrębnej gwarancji.

    Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów np.

    Mediacji w Wojewódzkich Izbach Handlowych

    Pomocy stałych konsumenckich sądów polubownych przy Wojewódzkich Izbach Handlowych

VI
Polityka prywatności

Klient dokonując czynności prawnych w ramach Sklepu podaje Przedsiębiorcy dane osobiste wymagane do realizacji świadczenia Przedsiębiorcy. Będą one przetwarzane w celu realizacji tego świadczenia.

    Klient ma prawo do wglądu w swoje dane posiadanie przez Przedsiębiorcę oraz żądania ich korekty.

    Danymi administruje przedsiębiorca.

VII
Postanowienia końcowe

W materii nieuregulowanej w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego

    Każdorazowe zamówienie wymaga zaakceptowania regulaminu.

VIII
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

·– Adresat: Sklep internetowy ATU Krawiectwo, aleja Najświętszej Marii Panny, 32, lokal 13 42-202 Częstochowa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

*niepotrzebne skreślić.